رود است علی، پاک و زلالست و روان
کوهست علی، که استوار است و گران
من کوه ندیده ام چنین در جریان
من رود ندیده ام چنین پابرجا
.
.
.
.
اللهم احفظ نائب المهدی قائدنا خامنه ای
منبع:
http://lovelya1995.mihanblog.com